خلاقیت هنری(مبانی)

وسایل مورد نیاز در مبانی

راپید 0.1-0.5-0.8  -  مقوای گلاسه- خط کش فلزی 30 سانتی – شابلون مربع مثلث دایره – کالک – گواش پنتر 6 تایی  ( نارنجی – زرد (پارس) – بنفش ) مقوای اشتنباخ – کاغذ سفید –   قلم موی رهاورد 0.3-9-0.1 

 

خط –نقطه –سطح حجم- نور.

 

نقطه:ساده ترین وتجربه ناپذیرترین عنصر بصری است.

اولین اثری که از ما روی یک محدوده یا کادر تعریف شده قرار گیرد نقطه گویند گرد بودن معمولی ترین شکل مقابل تصور برای نقطه است. اگر تعداد نقاط زیادی کنار هم بچینیم به نظر چشم ما نقطه ارزش شخصی خود واقف شده و تصور شده است. مثل :کارهایی که بویتنیس ها در نقاشی بکار می شود ژورسورا نقاش امپرسوریس برای اولین بار از تکنیک نقطه چینی استفاده کرد.

و ثابت کرد که این پدیده در دستگاه بینایی روش شناختن یک تصویر است.

در هندسه تقاطع دو خط

در ریاضیات مرز بین اعداد مثبت منفی  لست. ادبیات آخر هر جملی قرار می گیرد نشانه سکوت در هنرهای تجسمی اثر هر چیز را در صفحه نقطه گویند.

شکل نقطه دو نوع است.هندسه – طبیعی – نقاط هندسی مثل (مربع- مثلث)

نقاط طبیعی (نقاط برجسته در طبیعت ).

نوع دیگر از نقطه –نقطه

منفی (فاصله بین دو یا چند خط ) یا (نقاط سفید در کادر های مثبت)

نقطه به نسبت محیط تعریف می شود. اندازه نقطه به نسبت محیط و فضای اطراف ما متغییر است مثل جزیره ای از اقیانوس از را دور . اندازه نقطه در یک محدوده یا در کادر مشخص از لحاظ بصری است.مهمترین نقطه –نقطه میانی یا تعادل است در کادر مشخص از لحاظ بصری است چون نیرو های عمل کننده روی آن همدیگر را خنثی می کنند. نقاط گاهی هم شکل یا تک  یا جدا از هم است مثل قطرات آب – گاهی هم شکل – مرتب مثل ردیف پنجره ها گاهی نه همشکل و نه مرتب محیط اطراف در کادر گاهی متراکم – قرار دارند- خوشه انگور.

ویژگی های نقطه:نقاط در هر گوشه کادرحس خاصی به انسان القاء می کند.

حرکت-آرامش

سنگینی

فرار

گوشه گیری

به اوج رسیدن

سبکی

1)فرار یک نقطه ای

 

دو نقطه ای :بی وزنی – گریزان –تعقیب – بر خورد- وزین بودن در کادر  6*6

کادر:مساحت مشخص و معینی از فضای دو بعدی برای کاهای ترسیمی و فضای سه بعدی برای معماری و هنر های حجمی که شکل در آن ترسیم می شود یا موضوع مربوطه در آن قرار می گیرد در آن قرارمی گیرد در گرافیک از شکل اصلی به عنوان کادر استفاده می شود.

تعادل:

 

 

تراز و بر جسته ساختن : وقتی نقطه در وسط کادر قرار می گیرد کاملا قابل پیش بینی است ولی این جاذبه پدیده غیر منتظره رنگ می بازد که نقطه مقابل هماهنگی و تقارن در تر کیب بندی است که غیر مترقبه و با فشار و تاکید اشاره می شود اگر با تفکر جای مناسبی قرار می گیرد بهتر است به این دو قطب مخالف لولینگ – شاروین بر جسته ساختن گفته می شود.برای تراز گرفتن نقطه ای که درست در مرکز ساختمانی یک شکل قرار گرفتن این نقطه موجب هیچ نوع تعجب بصری نمی گیرد.زیرا همانطور که انتظار می رفت در هماهنگی کامل قرار گرفت وی اگر همان نقطه را در گئشه سمت راست قرار دهیم نمونه بسیار ساده ایست که از حالت بر جسته ساختن در یک کادر است در این جا این نقطه سه نقطه از ساخت محور عمودی خارج شده از محور افقی دور شده حتی در وتر مقابل منطبق نیست .

نوع سوم ترکیب بندی :از لحاظ علمی آکادمی غلط است نه ترازونه بر جسته است . تر کیب بندی غلط گویند.

نقاط با اندازه های مختلف دارای کشش بصری مختلف می باشد . نقاط بزرگتر سنگین تر و نقاط کوچکتر سبکتر هستنددر واقع نقاط بزرگتر نقاط کوچکتر را به خود جذب می کنند.

ایجاد تعادل در نقاط .

2)عمق – تمرکز6*6

3)دو کادر 10*10 نقاط هم وزن و دیگر غیر هم وزن – مفهوم تعادل را ایجاد کنید .

با حداکثر در کادر 10*10 نقاط تعادل ایجاد کنید.

تواضع:اگر بزرگترین و کوچکترین نسبت به محدوده در نظر بگیریم به تناسب ترسیم کنیم .

تجمع و پراکندگی :در کادر به دو طریق می توانیم به وسیله نقاط تجمع یا پراکندگی ایجاد کرد.

1)از طریق بزرگ و کوچیکتر کردن سطح نقطه که در این صورت نقاط بزرگتر احساس تمرکز کوچکتر پراکندگی – با دورو نزدیکتر کردن درنقاط هم سان می توان احساس تجمع و پراکندگی کرد.

تاریکی و روشنی –تمرکز و پراکندگی که مفهوم آن سایه روشن است.

1)تمرین: در سه کادر 10*10 به وسیله نقاط مفهوم جامد- مایع- گاز را بیان کنید.

2)تمرین:در 2 کادر 10*10 به وسیله نقاط مفهوم – تجمع پراکندگی را القاء کنید.

حرکت:یکی ا زمفاهیمی که در کادر مورد نظر جذابیت مشخصی دارد عبارتند از :تغییر مکان – یا موقعیت یک یا چند چیز عنصر بصری به نوعی که یک نیروی هدایت شونده برای بیان مفاهیم ایجاد کند.در ضمن در حرکت د رتبدیل عناصر به یکدیگر نقش مهمی دارد.از حرکت نقاط نیرویی به اسم خط به وجود می آید.از حرکت و سطوحاحجام است.

ریتم:عبارتند از :تکرار هرگونه شکل رنگ و موقعیت شبیه به هم – انسان همیشه با ریتم زندگی  کرده و به عنوان خو گرفته است. در طبیعت – فصل –روز و شب- در انسان – گردش خون .

انواع ریتم

 

ریتم منظم: تکرار شکلها موقیعتها و فرم هایی که کاملا" از نظر اندازه – جهت و فاصله شبیه به هم باشد

ریتم نامنظم: گاهی اشکال شبیه به هم هستند و چیدن آنها نا منظم باشد.یعنی فاصله و اندازه آن متفاوت است اما عناصر ریتم شبیه به هم هستند.مثل همه افراد کلاس – سرباز های یک پادگان .

تمرین:در دو کادر 10*10 به وسیله انبوهی از نقاط ریتم منظم و نا منظم بوجود آورید.

خط بصری :چند نقطه خاصیت اتصالی دارند.به عبارت دیگر قادرند چشم را راهنمایی کنند.

1) در یک کادر 10*10 به وسیله نقطه ایجاد بصری کند.

 نقطه بعد ندارد.

خط 1بعد

سطح 2بعد

حجم3بعد

خط:دارای 1 بعد است مهمترین خصوصیات آن طول است از تعداد بیشماری نقطه بوجود آمده است.خط فاصله بین دو صفحه را خط گویند.فصل مشترک تاریک و روشن را خط گویند.خط دارای حس و جهت حرکت است. عنصر خط نسبت به زمان و مکان متغییر است .گاهی اوقات خطوط می توانند با دور و نزدیک شدن دچار تغییر مسیر شوند.

انواع خط:عمودی – افقی- مایل یا مورب –منحنی- شکسته- ماپیچ.مفاهیم روانی خطوط .

افقی:خطی آرام بی هیجان – و یکنواخت – مانند انسان خفته یا مرده.

عمودی :نیرومند و فعال  قابلیت تبدیل شدن و تعادل و ایستایی است.نیرو است . مثل انسان ایستاده و آماده  فعالیت  است.

مورب:عمودی که تعادل خود را از دست داده –مهاجر غیر ایستاده – مثل درخت شکسته –تاثیر نامطلوب و عصبی و روانی آدم می گذارد.

منخنی:بخشی از یک دایره است نرم – لغزنده – بدون خطر  - آرامش دهنده و سیار مثل(امواج دریا –تپه های شنی)شکسته(دارای تحرک زیادفعالیت و جنبش است در اشکال هندسی مثلث به علت دارا بودن همین خطوط پر تحرک ترین شکلها است از ترکیب انواع خطوط مورب بوجود می آید)حس عصبانیت-خشنوت را القاء می کند صخره های کوهستانی که حس ترس دارد.مثلث در راهنمایی رانندگی علامت احتیاط .

خط مارپیچ:(تکرار منحنی هایی که نزدیک یک محور می چرخد- احساس سردرگمی – درون گرایی دارد.مثل حلزون.

خط در هنر:تمامی هنر مندان از خطوط برای بیان احساسات و اندیشه خود استفاده میکنند .خط حتی به صورت دست نوشته نشان دهنده خصلت و روحیه نویسنده آن است در واقع مهمترین عامل در هنر است.دو نوع از کیفیت های خط:1)خط با حالت اکسپرسی

2)و با حالت کانسرکتیو

1) خط با حالت اکسپرسی: خطوط بسیار حسیو عاطفی و روحیه هنر مند است . در این نوع خطوط ضخامت به کندی کم زیاد می شود ظاهر طرح دارای خشونت خاصی است.خطوط بسیار آزاد و سریع رسم میشودلکه های تاریک و روشن و به طور کلی سرعت عمل از خصوصیات این شیوه است .

خطوط ساختمانی: این نوع خطوط هنگام ترکیب با یکدیگر دارای نظم خاصی هستند بر خلاف خطوط اکسپرسی با حالت منطقی و تابع نظم خاصی هستند که قبلا" توسط طراح پیشبینی شده است نوع احساسات و شخصیت هنرمند در قالب خطوط منظم ارائه شده است.

حالت خط: 3 حالت است = افقی – عمودی – مایل نسبت به فضا –وضعیت های متفاوتی ایجاد کند.مهمترین خصوصیت خط تقسیم فضا به دو قسمت مساوی یا نا مساوی است .

ایستاده :آرام و سبک .خط افق : آرام و سنگین .

1)تمرین :با دو خط در فضا – برخورد- تحاجم .

2)تمرین:با چند خط در کادر مفهوم – ریزش سکون – تعادل آرامش را القاء کنید.

3)تمرین:در یک کادر 10*10 مفهوم خشونت – شکستکی  را نشان دهد.

تمرین:در یک کادر 15*15 به وسیله پهن و باریک کردن خطوط یک حجم بوجود بیاورید.

 2کادر 15*15یک با ربا خطوط منفی و یک بار با خطوط +تعادل را القاء کنید.

 2کادر15*15به وسیله خطوط ریتم منظم و نامنظم ایجاد کنید.- بروی یک کادر 17*25 با استفاده از نقطه و خط یک ترکیب بندی متعادل ایجاد کنید.

تعادل میان ما یافتن تعادل به این صورت ایجاد می شود که ما به صورت آگاه با نا خود اگاه برای چیزی که می کشیم ابتدا .1)محور عمودی و سپس یک پایه افقی در نظر می گیریم – این دومهمترین عوامل ساختمانی هستندکه به وسیله آنها تعادل سنجیده می شود که محور محسوس نام دارد –زیرا با این که دیده نمی شود اما کاملا نیاز به آن حس میشود . ترکیب خطوط زمانی در محدوده ایجاد تعادل می کند که چشم به راحتی در قسمتهای مختلف کادر گردش می کند.و در بخش خاصی متمرکز نگردد.مهمترین عامل فیزیکی موثر در خواص بشر – نیاز او به حفظ تعادل است. انسان در محیط اطراف برای حفظ تعادل در درجخ اول به ساخت عمودی و افقی توجه کرد.

در واقع ایجاد تعادل در ذهن ما یک عامل ثابت و ناخود اگاه است .

خط و نقطه:(شکسته )- دارای نیروی برندگی است این نیرو به وسیله نقطه مهار می شود یا به نوعی نیروی خط در نقطه متمرکز می شود.

خط راست و نقطه:نشان دهنده استوپ- متوقف کردن حرکت . در صورت تناسب بین نقطه و خط – تاکید بیشتر بر روی نقطه انجام می گیرد.در واقع در چنین تر کیبی دو قسمت برای ما اهمیت دارد – یکی پایان خط –دیگری بروی نقطه- در صئرتی که نسبت نقطه از خط بیشتر باشدو به سطح نزدیکتر باشد اهمیت آن افزوده شده و به چشم می آید.

سطح:عناصری که دارای دو بعد طول و عرض هستند سطح نام دارند. در تعریفی دیگر – لایه یا پوسته روی حجم را که ضخامت ندارد سطح گویند –سطح نیز همانند عناصر بصری دیگر قابل تبدیل است و نسبت به فضای اطراف خود متغییر است انواع سطح – 1)هندسی 2) غیر هندسی .

1)دایره –مربع-مستطیل- مثلث.

دایره:حس بی انتهایی – نرمی – آرامش.

مربع:سکون- صداقت – سنگینی .

مثلث:فعالیت –تحرک –معمار-خطر .

رابطه –سطح نقطه و خط:هر شکلی را می توان با بزرگ کردن سطح تبدیل کرد.ولی جزییات آن را حذف کرد.

 تمرین:17 *25 بخ وسیله سطح –خط و نقطه دو ترکیب بوجود بیاورد -و-.

یک تصویر چهره بیاورید. همراه با چند کپی عکس.

حجم :یک عنصر سه بعدی است . دارای طول- عرض- ارتفاع انواع احجام :1)طبیعی –میوه ها – 2) مصنوعی- ساختگی- میز 3)مجازی.

حجم واقعی هستند یا مجازی  است:حجک وا قعی دارای سه بعد کامل واقعی باشد طوری که قابل لمس و از زاویه مختلف قابل رویت باشد.

مجازی:در این حجم بعد سوم :عمق بصورت مجازی بیان می شود . در اغلب کارهای هنری مثل نقاشی – طراحی – گرافیک- عکاسی – حتی سینما و فیلم بر داری – بعد سوم بصورت مجازی قابل رویت است.به هیچ وجه قابل لمس کردن نیستند ولی با چشم دیده می شوند ئ در این درس با سه بعد واقعی حجم – سرو کار داریم.

تمرین:نقطه:1)عمق- تمرکز- گوشه گیری – فرار – به اوج رسیدن- سبکی – سنگینی .6*6

2)برخورد – تعقیب- گریزان- بی وزنی – وزین بودن 6*6

چند نقطه ایی:تعادل – تقارن- نا پایداری- جامد- مایع – گاز- ریتم منظم – نامنظم.

تجمع و پراکندگی  خط بصری با نقطه 15*15 یا 10*10

خط: برخورد – تقاطع – ریزش – خشونت – آرامش – پایداری – تعادل سکون – تهاجم القاء حجم بوسیله خطوط . 15*15یا 10*10

10 تا بافت  15*15

 آوارگی در جمع بو دن – 2تا مفهوم متضاد در 2تا کادر 10*10

1با رنقطه . 1بار خط . 1بار با سطح.

ترام – نقطه – خط - سطح.

حجم:عنصری سه بعدی دارای طول-عرض- ارتفاع.

احجام طبیعی:گل- درخت – میوه.

احجام مصنوعی:میز – صندلی.

احجام مجازی:حجم واقعی دارای سه بعذ کامل واقعی می باشد طوری که قابل مقایسه و زوایای مختلفی قابل رویت باشد. (حجم سازی).

حجم مجازی: در این حجم بعد سوم یعنی عمق بصورت مجازی بیان می شود در اغلب کارهای هنری مثل نقاشی – طراحی گرافیک – عکاسی و حتی و فیلمبر داری بعد سوم بصورت مجازی قابل رویت است این نوع احجام به هیچ وجه قابل لمس کردن نیستند اما به چشم دیده می شوند در درس خلاقیت با سه بعد واقعی حجم سر کار داریم .

بوسیله عناصر – نقطه – خطا – عرض- اجرا.

اشیاء مختلف علاوه بر شکل – رنگ دارای عامل دیگری نیز هستند که به جنسی که اشیاءاز آن ساخته شده اند.مربوط می شود که آن را بافت یا تکس چر  یعنی چکونگی رویه سطح می نامند . خصوصیت بافت که یکنواختی است.

بافتها از لحاظ جنس دو نوع هستند :1)قابل لمس 2)غیر قابل لمس.

بافتهای قابل لمس مثل بافت انواع کاغذ ها سمباده یا هر چیز دیگری که با  دست زدن بش آن حس را که باید القاءکند.

از نظر بعدی با فت به سه نوع قابل تشخیص وجود دارد :1)سفت  2)نرم 3)صیقلی

احساسی که از لمس کردن بافتهای مختلف بوجود می آید کاملا متفاوت است این اختلاف بافت در محیط باعث ب.جود آوردن تنوع و کشش بصری می شود هنرمندان از این کشش بصری برای بیان احساسات خود استفاده می کنند. طبیعت بهترین منبع برای الهام هنرمندان پیرامون بافت است . هنر مندان جهت حساسیت بخشیدن به سطح کار خود از بافتهای گوناگون استفاده می کنند شیوه سنتی و شیوه صنعتی در کنار هم می توانند جلوه های تصویری زیبایی ایجاد کند.

ترکیب بندی (کمپوزسیون)کلمه ای است فرانسوی به معنای چیدمان یعنی طرز چیدن و قرار گرفتن  اشکال و عناصر بصری را وجود دارد رابطه بصری مطبوعی  بوجود می آید و در کادر مربوط به چشم ها بتواند تمام فرمها و رنگهای موجود در کادر را ببینیم کادر یا محدود ارتباط مستقیمی تا کمپوزسیون دارد.

انواع ترکیب بندی :1)ترکیب بندی قرینه  2)ترکیب بندی نا متقارن

1)در ترکیب های متقارن محور تقارن درست از وسط یا مرکز کمپوزسیون عبور می کند.

عناصر موجود در دو طرف یا چهار طرف عینا" یکدیگر را منعکس می کند ولیکن روش قرینه سازی به علت بکنواختی و سکون باعث احساس کسالت و رخوت می شود.

طریقه نا متقارن :با قرار دادن عناصر مختلف در کادر و تنظیم کشش بصری آنها نسبت به هم می تواند ایجاد تعادل کرد گاهی اوقات بر قراری تعادل در کادر دشوار به نظر می رسد ولی نتیجه کار از لحاظ بصری جالب و تنوع خواهد بود .

زیبایی چیست: از مجموع تغییرات مختلف می توان نتیجه گرفت از لحاظ بصری زیبایی عبارت است از وجود تعادل و موزون در ترکیبات یک اثر هنری یا یک پدیده طبیعی نقطه قابل توجه اینجاست که خود کمپوزسیون کامبا متغییر است . و بسته به طرز دید و اندیشه هنرمند تغییر می کند.

3اصل هم برای بوجود آوردن کمپوزسیون مناسب است :1)تعادل 2)روابط موزون بین نیروهای مختلف اشکال و عناصر  3) رابطه شکل و زمینه – فضای پر و خلی

1) تعادل: یکی از مهمترین نیازهای انسان حس بشر به حفظ تعادل است بطور کلی انسان به طرز آگاه یا نا خود آگاه در ارزیابی بصری به این عامل بیشتر از عامل دیگری توجه می کند.

در ترکیب بندی عوامل مختلفی نظیر وزن – اندازه – و محل قرار گری به تعادل می انجامد در یک تصویر و اثر هنری تعداد بیشماری وزنه بصری ایجاد می کند.

چطور می توان در یک تصویر تعادل ایجاد کرد. اگر این وزنه ها طوری در تصاویر پخش می شود که تمامی صفحه دارای کشش بصری یکسان در یک قسمت محدود مان تجمع می کند یا اثر سطوح رنگی بیشتر در یک طرف قرار می کیرد. اگر وزنه های سطوح رنگی از لحاظ کشش که ایجاد می کند نا مناسب است اگر هم از نظر کیفیت قرار می گیرد توجه نشود بین آنها تعادل وجود ندارد.

بهترین راه برای اینکه بدانیم تعادل حکمفرما است تجزیه و تحلیل عناصرش است در هنگام دیدن یک پیغام بصری یصورت آگاه یا نا خود اگاه و یک محور عمودی و یک پایه افقی در نظر می گیریم این ایجاد تعادل بطور کلی شهودی یا نا خود آگاه انجام میشود کل پیامی که به شما می رسد و شی ناخود آگاه آن را به شیوه خود و زبان خود ترجمه می کنید.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸ساعت 19:42  توسط نوین  |