خلاقیت هنری(رنگ شناسی)

 

رنگ :رنگهای اصلی شامل :آبی –زرد-قرمز

 در طبیعت

شکل متصور برای آبی دایره است وفاداری ایمان اشاره به فضای لایتتاهی به روح.مردم چین آبی را سنبل جاوید بودن دیدن یک فضای آبی – ضربان قلب را کند می کند .ابی تیره به معنی – غم و اندوه – ترس- سقوط-و نیستی.

آبی روشن :رویا بودن – کودکانه.

زرد:شکل متصور مثلث است –پر هیجان ترین و پر شتاب ترین معرفت –دانش و بینش است.مثلث-دانش و معرفت – فهم و دانایی رنگی فرح بخش-نشانه اشتیاق به دانستن هوش و تیز بینی – چینی ها زرد را نشانه اخرت می دانند.

زرد تیره:حسادت باعث –تحریک قوای بصری – خیانت- اشتباه شک و بی اعتمادی.

قرمز:شکل متصور آن مربع است.حرارت و گرمی است.هیجانات غریزی انسانرا نشان می دهد. عشق -  علاقه-شوق و اشتیاق است.زندگی است.انقلاب و شورش است.غلبه بر مشکلات است.

پر شورترین قرمز نارنجی پر از شورعشق می باشد.

رنگهای ثانویه:نارنجی –سبز-بنفش

 

رنگهای ثانویه از ترکیب رنکهای اولیه تشکیل میشود:آبی+زرد=سبز

قرمز+آبی=بنفش      قرکز+زرد=نارنجی

سبز:مثلثی است که گوشه های گرد دارد:امیدواری-ارضاء-امیزشی از دانش ایمان.نشانه قدرت اراده اطمینان-اعتماد به نفس –امید رویش- ترقی-صفا-جوانی و پایداری احساسات-و رنگ طرز تفکر است.

بنفش:بیضی. مرموزترین رنگ است.حس متغییر است. رنگ توهم است.مفاهیم-بی خبری-ظلم-دشواری و می تواند احساسات مختلفی را القاء کند.بسته به این که در چه شرایطی از آن استفاده کنیم.حس ان متفاوت است.هرج و. مرج است.ترس از آخرت-مرگو ستایش است قطبی و چینی است.

گوته:شاعر و فیلسوف المانی –بنفش نشانه دهنده ترس از آخرت است به عظمت دست نیافتنی –بنفش قرمز عشق یزذانی و سلطه روحانی است.

نارنجی زمانی که متمایل به قرمز باشد.انرژی فعالیدر خود دارد-حد اعلایی از گرما.

ابتدا سه رنگ اصلی:زرد – قرمز و آبی د ر دایره رنگ آن را به 12 پله تقسیم کرده ایم قرار می دهیم در سه کنج  آن قرار می دهیم .در ترکیب این سه رنگ خا نه های بصری را پر میکنیم.

رنگهای اولیه –مثلث متسا وی الاضلاع قرار می دهیم . زرد در بالا – آبی سمت چپ پایین قرمز سمت راست پایین از ترکیب دو رنگ اصلی قرار می دهیم.

از نقاشان معروف در زمینه رنگ شناسی به پل سزان نقاش امپرسیونیس و دلاکروا نام برد.نقاشان اکسپرسیونیس موش –کریشنر –نولده –کاندیسکی-پل کله-کوشیدند.نقاشی را به روانشناسی ربط بدهند.هدف انها نشان دادن حالات درونی – روی دادهای روحی بوده که به وسیله معانی اشکال و رنگها بیان کرد.کانذسکسی در سال 1908 میلادی شروع کرد.نقاشی غیر تصویری او مدعی بود که هر رنگی بیان خاصی و ارزشی مخصوص به خود دارد .بنا براین ممکن است که بدون نمایش دادن موضوع خاص – واقعیت بر معنا آفریند.علاقه به رنگ جنبه بصری  دارد.در سالهای 1912 تا 1917 در اروپا عده ای از نقاشان کوپکا –دلونه-مالوپچ- آرپ-موندریا – در این سالها نقاشیهای غبر تصویری را به نمایش گذاشتند که فرمهای هندی و رنگهای خاص را با درکی آگاهانه نشان می دادند.فرم و ترکیب بندی.

فرمها و رنگها در حالتی متعادل برای نمایش تصاویر به کار گرفته می شد. موندریا رنگهای زرد خالص قرمز و آبی را با توجه به وزن هر یک به کار گرفت . هدف او رسیدن به هارونهای ملموس –عینی و مشخص –زرد روشن ترن و بنفش تاریک ترین رنگ در دایره رنگی است.

کنتراست رنگهای ممکن:  کمیت :3زرد-9 بنفش -6 قرمز- 6سبز

7تضاد رنگی:1) تضاد تک رنگ.2)تضاد رنگهای گرم و سرد.3)کنتراست رنگهای مکمل .4)کنتراست هم پایه یا سیملتانه .5)تضاد تاریکی و روشنی رنگها.6)کنتراست کمیت یا سطوح رنگی .7)کنتراست کیفیت یا اشباع .

2-انسان به مسیله احساساتش تا 7 درجه تغییر گرما یا سرما را در محل کارش حس می کند :مثل:اگر استبل را به دو نیم تقسیم کنیم یکی قرمز و دیگری آابی اسبها دراسبل آبی رنگ زودتر رام می شوند . نکته:قرمز نارنجی در دایره رنگ گرمترین رنگها و آبی و سبز سردتریت رنگها هستند.

رنگهای ترکیبی گاهی گرم و گاهی سرد هستند. مفاهیم رنگی که می تواند رنگهای گرم آن را القاءکند شامل :کدر- محرک-فراوانی- انبساط-رنگهای زمینی هستند.زنگهای نزدیک و دست یافتنی هستند سنگین هستند.

رنگخای سرد القاءحس سایه- شفاف-مسکن- نادر و کمیاب –متعلق به آسمان دورودست نیافتنی –سبک-نم ناک .در آثار هنری برای بیان دوری از رنگهای سردو برای نزدیکیاز رنگهای گرم استفاده می کنند. اگر در یک نوار رنگی در یک طرف رنگ سرد آبی و در طرف دیگر رنگ قرمز را قرار دهیم در وسط نوار 50:50 بنفش خواهیم داشت این رنگ هرچه به آبی نزدیک شودذور و هر چه به قرمز نزدیکتر به چشم می آید.

تمرین:قرمز و زرد :

4نارنجی  - قرمز نارنجی3 –تیره2 -1 قرمز

زرد نارنجی3 –روشن2-1زرد.

آبی و بنفش.

تضاد رنگهای مکمل:زمانی رنگها را مکمل می گوییم که اگر 50:50 آنها را با هم ترکیب کنیم .خاکستری خنثی –آبی و نارنجی- زرد و بنفش – قرمز و سبز.

تمرین:یک طبیعت بیجان با رنگهای مکمل یا تاریک و روشن .و خاکستری (اشباع)

تضاد رنگهای هم پایه:فعل  و انفعالاتی که در ذهن وچشم در مقابل رنگها بوجود مب اید.یعنی هر رنگی بعد از رویت به رنگ مکمل نیاز پیدا می کند.اگر یک مربع بزرگ به رنگ زرد داشته باشیم که وسط آن یک مربع خاکستری است این مربع کوچک رنگی به متمایل  بنفش.گوته فیلسوف و شاعر المانی می گوید:تضاد هم زمان تعیین کننده میزان فواید زیباشناسی  است.

تضاد ته رنگ یا تک رنگ به خودی خود:ساده ترین نوع و زیبا ترین کنتراست موجوددر طبیعت است. شامل رنگهای اصلی :فرمز –رنگ آبی –زرد می باشد. اگر به جای سه رنگ اصلی از سه رنگ ثانویه استفاده کنیم شدت رنگه کم می شود.

رنگ سفید در کنار هر رنگی قرار گیرد از شدت شفاویت رنگ می کاهد.

رنگ سیاه در مجاورت هر رنگی به شفاویت هر رنگی می افزاید.

سیاه ترین رنگ مخمل سفید ترین رنگها سولفات بارینت است. در بین این دو رنگ تعداد بیشماری خاکستری وجود دارد که درک آنها به ورزیدگی چشم و حساسیت بیننده دارد.

تضاد کیفیت و اشباع:اشباع رنگ درجات خلوص و درخشش رنگها را نشان می دهد.

میزان درجه اشباع و تاریکی و روشنی تضاد کیفیت را می سازد.

رنگهایی که از تجزیی نور سفید حاصل می شود دارای حداکثر درخشش وبالاترین نقطه اشباع هستند. به 4 روش می توان درجه اشباع رنگها را کم کرد.

1)ترکیب با رنگ سفید  2)ترکیب با سیاه 3)ترکیب با خاکستری  4)ترکیب با مکمل رنگها.

تضادسطوح رنگها و کیفیت:به مقدار رنگها دلالت می کند. گوته عدد های ساده ای برای نسبت های رنگی عرضه کرد.این نسبتها تقریبی هستندو نمی توان به وسیله رنگهایی که کارخانه های تجارتی عرضه میکنند نتایج کاملااز آنها دقیق گرفت .سطوح یک تابلو کاملا منظم نیستند نمی توان آن فرمول را دقیق بکار برد.زرد3 –نارنجی 8 –قرمز 6-

بنفش9 – آبی 4 – سبز 6.

تمرین:اتود حجم –اتود یک پارتیشن.

فیزک نور:تجزیه نور توسط نیوتن در سال 1676 انجام شد. رنگهایی که از طیف نور بدست می آید قرمز –نارنجی – زرد-شبز آبی نیلی بنفش  که از ترکیب آنها رنگ سفید بدست مس آید.

رنگهای مکمل نور –گروه زوج-آبی وبنفش –سبزوقرمز –نارنجی و زرد یعنی بر خلاف رنگها آبی و بنفش مکمل هستند.

رنگها ناشی از امواج نور طول موجهای متفاوتی دارند که چشم ما قادر است 400 یا 700 میلی میکروم را ببیند –معادل یک میلیونیم میلیمتر .

طول موج هر رنگ در هر سیکل بر حسب ثانیه  عبارتند از:قرمز 600 تا 800 میلی میکروم فرکانس  400 تا 470- نارنجی 190 تا 640 میلی میکروم فرکانس 470 تا 520 زرد 550 تا 580 فرکانس 520 تا 590- سبز 490 تا 530 فرکانس 590 تا 650 آبی- 460 تا 480 فرکانس 650 تا 700نیلی -440 تا 450 فرکانس 760تا 700 بنفش-430 تا 490 فرکانس 760تا 800.

نکته:ارزش یک کرومات یا رنگین در برابر یک رنگ اکروماتیک یعنی سیاه و خاکستری معلوم می شود.

 

  

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:0  توسط نوین  |